Навигатор

Библио база

Јавне набавке

 

 

 

 

Дигитална Народна библиотека Србије

Народнa библиотекa Пожаревaц - Збирка периодике

Програм 2016.

 

Programi 2016.

 

 

 

 

 

Преузмите нашу андроид апликацију

ПРЕУЗМИТЕ Е-КЊИГЕ БЕСПЛАТНО

ВЕСТИ ИЗ СВЕТА

Варошарије

Статут и правилници

СТАТУТ

 

 

 

 

 

Најбољи у 2012.

Члан мреже

       član mreže

ШТА ДА ЧИТАМ?

Инстаграм

Фејсбук

ЕУ-инфо

Програм 2016.

ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДА УСТАНОВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА                                                                                                  ФИНАСИЈСКИ ПЛАН 2016.

„Илија М. Петровић“

Број

31.08.2015. год.

Пожаревац

 

            На основу члана 38. и 44. Закона о култури („Службени гласник РС“ бр. 72/2009), чл. 26. Закона о библиотечко-информационој делатности („Службени глсник РС“ бр. 52/11) и члана 47. Статута  Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац  („Службени гласник града Пожаревца“ бр. 8/2012), на седници Управног одбора Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац од 31.08.2015. године, донета је

О Д Л У К А

            Којом се:

            Усваја се Предлог годишњег програма рада Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за 2016. годину.

Председник Управног одбора, 

Др Владан Ђулаковић

 

II

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА

„ИЛИЈА М. ПЕТРОВИЋ“ ПОЖАРЕВАЦ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОЖАРЕВАЦ,

31.08. 2015. год.

 

 

III

САДРЖАЈ:

 

 1. I Одлука Управног одбора Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац о усвајању Годишњег програма рада установе за 2016. годину..................................................................................................................................1
 2. II Насловна страна.............................................................................................................2
 3. IIIСадржај...........................................................................................................................3
 4. IV Општи подаци о установи...........................................................................................4
 5. V Полазне основe...............................................................................................................4
 6. VI Годишњи план (програм) рада....................................................................................5
 7. 1. Активности које се односе на текуће пословање Установе.....................................24
 8. 1.1. Годишњи план кадрова............................................................................................24
 9. 1.2. План потреба за материјалним ресурсима.............................................................30
 10. 1.3. План инвестиција (капиталног одржавања простора, набавке опреме и нематеријалне имовине)..................................................................................................31
 11. 2. Програмске/пројектне активности.............................................................................31
 12. 3. Активности којима се обезбеђују средства на тржишту..........................................31

 

IV

ОПШТИ ПОДАЦИ О УСТАНОВИ:

НАЗИВ: Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац

СЕДИШТЕ: Пожаревац

АДРЕСА: Дринска 2, 12000 Пожаревц

МАТИЧНИ БРОЈ УСТАНОВЕ: 06961312

ПИБ:100442528

ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 840-396664-35 (за буџетска средства)

                             840-396668-23 (за сопствена средства)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ: Директор/ка

 

 

V

 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ (навести правни основ, односно прописе према којима се обавља пословање и финансирање установе (закон, правилник, одлука), као и прописе којима је утврђена обавеза израде документа и обавеза информисања оснивача)

Финансирање и пословање Библиотеке обавља се на основу следећих  закона, правилника и прописа: Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), Закона о делатностима од општег интереса у области културе („Сл. глсник РС“, бр. 49/92), Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91; 71/94; 79/05), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/01; 30/02; 34/02; 69/02; 78/02; 05/05; 60/07; 54/08).

VI

ГОДИШЊИ ПЛАН (ПРОГРАМ) РАДА

 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

            Програм рада Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за 2016. годину одређен је обавезама извршавања функција утврђених законом и потребама корисника, али и простором у коме ради и економским условима.

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, осим што је јавна библиотека, Законом о библиотечко-информационој делатности одређена за матичну библиотеку за Браничевски округ (Велико Градиште, Голубац, Кучево, Петровац, Жабаре, Жагубица, Мало Црниће) што је обавезује да поштује све законске стандарде и прописе који се односе на њен рад и услове рада као установе од републичког значаја.

Као јавна библиотека она је установа културе која свим грађанима обезбеђује библиотечко-информационе услуге путем приступа различитим изворима информација и њихово коришћење, у циљу задовољавања њихових културних, информационих, научних, образовних и рекреативних потреба. Извори информација у Библиотеци подједнако су доступни свим грађанима без обзира на расу, националност, старосно доба, пол, веру, језик, инвалидност, економски и радни статус и образовни ниво.

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац је јавна  матична  и општинска јавна библиотека. Она је културно, информационо и образовно средиште за становнике округа и територију града на којој делује.

Делатност Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ обухвата: пружање услуга корисницима, омогућавање приступа библиотечко-информационој грађи; давање информација о библиотечко-информационој грађи;  помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко-информационе грађе, информационих инструмената и извора; вођење документације и статистике о библиотечко инфорамационој грађи и корисницима; израду билтена, каталога, библиографија и других информационих извора; омогућавање позајмице библиотечко-информационе грађе и протока информација; израду, набавку, стручну обраду, чување и заштиту библиотечко-информационе грађе; учествовање у изради заједничких каталога и база података; културно-образовне програме и издавачку делатност.

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац различитим облицима деловања подстиче код свих категорија становништва, почев од предшколског узраста, коришћење библиотеке и библиотечко-информационе грађе. Она води завичајну збирку, што је основна обавеза сваке јавне библиотеке. Зато истражује, сакупља, обрађује, чува и даје на коришћење библиотечко-инфорамациону грађу о историји, друштвеном и културном развитку подручја на коме делује. Бави  се дигитализацијом Завичајне збирке  и Збирке некњижне грађе, како би оне биле доступне што ширем кругу корисника у округу, земљи и свету; наиме, већ дигитализоване Збирке старе и ретке књиге, старе пеиодике и разгледнице старог Пожаревца, су путем портала Народне библиотеке Србије доступне и на порталу Конгресне библиотеке у Вашингтону, централног каталога целокупне библиотечке грађе у свету. Дигитализацијом се такође штите постојећи фондови Библиотеке и ради се на заштити културног блага Србије.

Библиотека настоји да у потпуности  задовољава  потребе својих  корисника,  те  у ту сврху, када нема одређену библиотечко-информациону грађу, набавља је  међубиблиотечком позајмицом из других библиотека.

ПРОГРАМ РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Програм рада Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац за 2016. годину одређен је обавезама извршавања функција утврђених законом и потребама корисника, али и простором у коме ради и економским условима.

 

 1. Простор и опрема

 

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, Законом обиблиотечко-информационој делатности одређена је за матичну библиотеку за Браничевски округ, што је обавезује да поштује све законске стандарде и прописе који се односе на њен рад и услове рада као установе од републичког значаја.

            Сви просторни недостаци Библиотеке морају се решавати и уважавати на основу прописаних Стандарда који важе за матичне библиотеке у Србији.

            Постојећи проблеми Библиотеке још нису адекаватно решени, стога је неопходно наставити започете радове на адаптацији и реконструкцији подрумских просторија.

            С обзиром на Стандарде о библиотечко-информационој делатности, чије је поштовање законска обавеза Библиотека би завршетком започетих радова обезбедила  - депо за књиге, адекватан и неопходан изложбени простор, унапређивање услуга корисницима са инвалидитетом (набавка и простор за оперативне системе за слепа и слабовида лица An Reader).

У плану Библиотеке је у сарадњи са породицом Стојановић и оснивање  Спомен собе Слободана Стојановића.

Потребно је обезбедити и 4 нова рачунара (два за Одељење позајмице за одрасле кориснике, један за Стручно одељење и један за Дечије одељење), и  4 Windows  оперативна система.

У плану је формирање Интернет читаонице у оквиру читаонице периодике. За те потребе треба набавити  5 рачунара и 5 софтвера – 5 MS Windows 7 и 5 MS Office 2010.

            Ради безбедности самих корисника и запослених у Библиотеци од изузетне је важности предузети мере уз препоруку надлежне службе МУП-а, постављања камера, нарочито у читаоничким просторијама. Из поменутих разлога неопходна су новчана средства, уз напомену да се у делу зграде коју користи Библиотека налази и Комунална инспекција Градске управе и Министарство одбране за локалну самоуправу, што појачава потребу контроле.

            Поштујући Стандард о библиотекарству и ради испуњавања захтева о безбедности и здравља на раду набавити металне, зидне полице у Одељењу периодике и Одељењу у Костолцу.

            За Одељење у Костолцу неопходно је набавити један монитор за рад са читаоцима, као и 2 нова рачунара  и 2 Windows  оперативне система за  Интернет читаоницу. За         Неопходно је набавити канцеларијски намештај (постојећи је у највећем броју случајева дотрајао).   

 

Компјутерска опема

2015.

 

 

 

рачунара

11

 

 

 

монитора

12

 

 

 

An rider

1

 

 

 

софтвера

8

 

 

 

 

 

 

 1. Број и структура планиране набавке библиотечке грађе

 

Планирано је да се у 2016. години набавка књига одржи у постојећим оквирима, односно да буде у складу са досадашњом праксом повећања средстава. Библиотека набавку књига планира и обавља из буџетских и сопствених средстава и од средстава Министарства културе Републике Србије. Набавка серијских публикација  - новина и часописа – 52 наслова у Пожаревцу, а у Одељењу Библиотеке у Костолцу 20. У зависности од могућности Библиотеке набавка серијских публикација можда ће бити и обимнија по броју наслова.

При планирању потребног износа средстава за куповину књига и домаће и стране периодике за 2016. годину полазне основе представљају следећи параметри:

 1. просечна нето цена књиге (са просечним попустом од 30%) од 700 динара и
 2. просечни годишњи износ претплате за домаћи часопис или новине од 5.000,00 динара,
 3. просечни годишњи износ претплате за страни часопис или новине од 10.000,00 динара.

На основу напред изнетих полазних основа и на основу нових Стандарда за јавне

јавне библиотеке у Републици Србији  (Библиотекар, 1-4/2010) у Народној библиотеци Србије урађен је Предлог набавке књига и периодике у јавним библиотекама Републике Србије за 2016. годину са потребним износом средстава.

По том Предлогу, Град Пожаревац, који има укупно становника 75.334 према Стандардима за принову књига у 2016. години треба да набави 7.500 нових књига, број наслова домаће периодике 50, број наслова стране периодике 2. Потребан износ средстава за куповину књига био би 5.250.000,00  динара; потребан износ за куповину домаће периодике 250.000,00 динара; потребан износ за куповину стране периодике 20.000,00 динара. Укупна средства за куповину књига и периодике износила би према томе  5.520.000,00 динара.

На основу Стандарда за годишњу принову књига и периодике у јавним библиотекама где се број становника креће између 60.000 и 100.000, број књига по становнику требало би да износи 1,5; почетни фонд библиотеке требало би да буде 150.000; минимални стандард – 5% за повећање фонда књига у односу на почетни фонд 7.500 књига годишње, а Стандард за повећање фонда периодике  50 наслова домаће и 2 наслова стране периодике.

Озбиљност ове проблематике огледа се и у чињеници да је у текућој изради законске регулативе у области културе и библиотечко-информационе делатности учињен значајан корак на унапређењу законске основе на унапређењу стања на овом плану. Обавеза обезбеђивања средстава за набавку грађе и извора за јавне библиотеке је, наиме, изричито прописана чланом 27. новог Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 52/2011): „Средства за набавку библиотечко-информационе грађе и извора, рачунарске и комуникацијске опреме за јавну библиотеку обезбеђује оснивач, на основу стандарда прописаних за јавне библиотеке“.

Одељење обраде публикација, има велике потешкоће у праћењу актуелних публикација, јер се књиге набављају путем јавне набавке.

 

 

 1. Обрада библиотечке грађе

 

Аутоматском обрадом података убрзан је рад на стручној класификацији, инвентарисању и предметаизацији приновљених публикација. У Одељењу стручне обраде осим ових послова ради се и физичка обрада књига. Осим фонда књига који пристиже у Библиотеку куповином или Откупом Министарства културе или поклоном, у Cobiss базу завршиће се унос старог фонда.

У плану је и расход књига које нису  актуелне, или су многобројним коришћењем дотрајале и уништене. Делимично оштећене публикације биће у књиговезници обрађене, како би се могле и даље користити за потребе читалаца.

            Штампаће се на годишњем нивоу књиге инвентара, које ће се затим коричити у књиговезници. Пре тога оне ће уредно бити оверене и потписане од стране директора/ке Библиотеке.

 1. Коришћење библиотечких услуга

Чланарина за 2016. годину остаје иста као у претходној години:

 • одрасли чланови 1000 динара,
 • породична чланска карта (два члана уже породице) 1200 динара,
 • колективни упис 800 динара, деца 800 динара, пензионери до 65 година старости 600,00 динара.
 • дневно коришћење библиотечких фондова и читаонице по цени од 100 динара.

Услуге фотокопирања:

 – 5 динара по страници (у складу са Законом о ауторским правима).

Услуге коричења :(матурски радови, семинарски радови, дипломски радови и др. )

-     тврдо коричење 500 динара,

 • броширано коричење 350 динара,
 • спирално коричење 100-150  динара.

Бесплатан упис у Библиотеку моћи ће да остваре:

 • редовни студенти,
 • деца до 2. разреда основне школе  (као и свако треће дете до навршене осамнаесте године),
 • носиоци Вукове дипломе,
 • пензионери – право на трајну чланску карту (65+),
 •  вишеструки даваоци крви
 • лица са инвалидитетом
 • донатори органа за трансплантацију

Очекујемо да ће број коришћених књига у 2016. години премашити 100.000, а да ће број коришћених серијских публикација бити око 70.000.

Корисницима ће бити пружено више хиљада информација из библиотечког материјала. У том циљу наставиће се обављање следећих послова:

 • Наставиће се пуњење база података преузетих са Интернет сајтова (сви рачунари у Библиотеци су повезани на Интернет. На Одељењу стручне књиге у великој мери се дају информације корисницима и са веб сајтова. Радници стручног одељења су те информације већ објединили у базе података класификоване по типу библиотечке класификације и на тај начин се корисницима може дати брза и адекватна информација.
 • Наставиће се са вођењем књиге резервације; вођење књиге дезидерата и стално обавештавање корисника о новоприспелим  књигама путем информативних спискова, реклама, изложби и сл.
 • Корисници ће моћи да претражују базу података и путем Интернета. У свакој читаоници налази се рачунар за петраживање и бесплатно коришћење Интернета.
 • Редакција и ажурирање сајта Библиотеке - www.bibliotekapozarevac.org
 • Иницијатива Промоција људских и мањинских права кроз интезивнији контакт Заштитника грађана са грађанима  - Грађани Општине Пожаревац  ће током нареднe две године моћи путем електронске везе, успостављене у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац, да контактирају Заштитника грађана једном недељено 2 сата. Грађани могу ступити у контакт са правном службом Заштитника грађана  четвртком од 11-13h.
 • Корисницима (65+) биће омогућена едукација и упознавање са радом на рачунару. Курс информатичког описмењавања траје од 2013. године под називом Упознајте се са виртуелним светом рачунара – информатичко описмењавање.
 • Наставиће се да давањем посебних услуга у раду са научним информацијама што обухвата: сарадњу са локалним медијским кућама (радио, телевизија, штампа); писање књижевних приказа за радио и ТВ емисије из културе и културне рубрике у новинама и часописима; лектуру и коректуру текстова; рецензије; стручне процене вредности антикавнрих књига; пружање стручне помоћи приликом израде матурских, дипломских и семинарских радова.
 • Међубиблиотечка позајмица наставиће се и у 2016. години, према потребама корисника као и до сада. Она се углавном креће  до 100 књига и фотокопија чланака из књига или часописа.

 

 1. Културно-просветна делатност

         У 2016. години  планира се 18 књижевних вечери, трибина и различитих културних догађаја  у Пожаревцу, а у Костолцу 6 књижевних вечери, трибина и сусрета. Посебни програми Библиотеке су Дан Библиотеке, традиционалне манифестација Национални дан књиге, Светски дан књиге и Дани „Слободана Стојановића“.

Дан Библиотеке обележава се 27. јануара. Тог датума је 1847. године  основано прво Читалиште у Пожаревцу. Народна библиотека је наследила традицију овог Читалишта, те овај дан, као Дан оснивања установе и славе коју слави,  сваке године обележава са неким од културних програма или радно кроз семинар, тј. стручна предавања. То је дан посвећен промоцији рада Библиотеке. Такође се награђују најбољи корисници Библиотеке различитог узраста. Гости Библиотеке су еминентна имена из области културе, уметности и науке.

Националног дана књиге обележава се 28. фебруара, дан када је 1832. године у Београду основана Народна библиотека Србије. Сваке године овај дан посвећен је једном од наших великана писане речи.

            Током јануара месеца биће расписан, осми по реду, Наградни конкурс „Слободан Стојановић“ за најбољу необјављену драму. Такође прве недеље октобра месеца, одржавају се Дани „Слободана Стојановића“ – традиционална манифестација започета 2010. године. Носилац свих програма биће Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац уз подршку и сарадњу породице Слободана Стојановића.

            Планира се учешће на 82-ом Светском конгресу библиотекарства у организацији Међународне федерације библиотека и библиотечких удружења. За место одржавања изабран је град Коламбус (Columbus) у америчкој савезној држави Охајо. На годишњим конгресима IFLA-е учествује око 4000 стручњака из преко 150 земаља света, с тим да се тај број из године у годину повећава. У оквиру радних сесија Конгреса Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, учествоваће као и до сада, постер презентацијом и активностима везаним за специјалну интересну групу, Жене, информације и библиотекарство

            Већ традиционална сарадња са Библиотекарским друштвом Републике Српске и Друштвом БИХ федерације, резултира активним учешћем и представљањем Библиотеке на међународним сусретима у Требињу и Сарајеву, у априлу месецу.

            Активно стручно усавршавање свих радника Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, намеће потребе редовног присуствовања стручним семинарима и састанцима комисија и секција.

            Поводом Светског дана књиге у Библиотеци ће се спровести бесплатан упис грађана и учешће познатих личности јавног и културног живота. Евидентно је повећање броја корисника, што је и циљ ове акције.

            Наставља се сарадња са Омладином ЈАЗАС-а, Друштвом пријатеља деце, Канцеларијом за младе, Центром за децу и омладину ометену у развоју, Ромским едукативним центром, Савезом слепих и слабовидих Пожаревца.           

 1. Издавачка делатност

       Наставиће се рад на завичајној библиографији Пожаревца. Објавиће се Библиографија завичајне периодике Пожаревца до 1941. године.

 Обајавиће се каталог изложбе, под називом Национално и културно благо Народне библиотеке Илија М. Петровић у Пожаревцу – фонд старе и ретке књиге.

            Објавиће се драма која буде победила на Наградном конкурсу „Сободан Стојановић“ за најбољу необјављену драму, у 2015. години. Драма ће бити део Едиције „Слободан Стојановић“ у оквиру које се штампају све првонаграђене драме овог конкурса.

            Из штампе у 2015. години треба да изађе Зборник саопштења са дводневног скупа „Дани Слободана Стојановића“, који се буде одржао у октобру месецу 2015. год.

 

 1. Одељење за децу

 

 1. Ликовне радионице

Облик рада: уметничко-креативне радионице

Тип радионице: затворен

 •  

1.предшколска група и прва два разреда основне школе

2. 9-11 година

3. старији од 11. година

Континуитет извођења: једном седмично. Предвиђе су 42 радионице.

Трајање: 90 min

Теме: разноврсне

Радионице воде: Александра Миленковић, в. књ. и Славица Вучинић, в. књ.

2. Пожаревац – некад и сад

- Из наше прошлости –

Облик рада: едукативан

Тип рада: затворен

Узраст: деца до 4. разреда осовне школе

Континуитет извођења: два пута месечно

Трајање: 45 min

Тема: Презентовати деци урађен пројекат о Пожаревцу. Кроз обиље визуелног материјала деца ће имати прилику да сазнају све о свом граду, становништву, занимањима, обичајима и др.

Циљ: неговање традиције и развијање љубави према граду у коме живе

Води: Славица Вучинић, в.књ. ауторка пројекта.                    

3. Поклони књигу и играчку

- Хуманитарна радионица -

Облик рада: организовање хуманитарних акција

Тип радионице: отвореног типа

Узраст: нема ограничења

Трајање: током целе године

Тема: Обрадуј дете које нема књигу и играчку

Циљ: Поклонити деци из одређених установа књиге и играчке за Нову годину

Воде: Александра Миленковић, в. књ. и Славица Вучинић, в. књ.

4. Мапирање ума

- Помоћ у савладавању градива –

Облик рада: едукативан

Тип радионице: затворен (деца старијих разреда основних школа)

Узраст: од 5. до 8. разреда основне школе

Континуитет извођења: једном месечно

Трајање: 45 min

 Тема: Постаните геније на брзака

Циљ: Презентовање методе Тонија Бурзана – Мапе ума. Учење је једноставан и занимљив процес ако користимо леву и десну хемисферу мозга.Свака радионица одржана на ову тему дала је изванредне резултате. Већим бројем радионица можемо помоћи и већем броју деце у савладавању градива, на лак и занимљив начин.

Води: Славица Вучинић, в. књ.

 

 5. Типка по типка, готова слика

 -  Информатичка радионица –

Радионица за коју је показано највеће интересовање.

Облик рада: едукативан

Тип радионице: затворен (оформљене групе)                                            

Узраст: деца основних школа

Континуитет: једном недељно

Трајање: 45 min

Тема: уз помоћ сајтова за едитовање слика, који су бесплатни на Интернету, деца могу да науче како да преправљају фотографије и да цртају.  На крају радионице, направиће се изложба најлепше направљених фотографија.

Циљ: Омогућити деци основе информатичке писмености

 Води: Рената Минић, виша дипл. библиотекарка

 

6. Драмска радионица

-Драмска радионица –

Облик рада: уметнички

Тип рада: затворен

Узраст – деца чланови библиотеке изабрани на аудицији

 Континуитет: једном недељно

Трајање: 60 min

Тема: Припрема позоришне представе за децу

Циљ: Развијање талента код деце, љубав према књижевности, позоришту, лепој писаној речи и глуми.

Воде: Александра Миленковић, в. књ. и Славица Вучинић, в. књ.

 

7. Улепшајмо град у коме живимо

- Еколошка радионица –

Облик рада: едукативне радионице

Тип радионице: затворен (организоване посете)

Узраст: нижи разреди основних школа

Континуитет: једном месечно

Трајање: 60 min

Тема: Такмичење школа - Ко ће више учинити за свој град

Циљ: Упознавање са основним појмом екологије и њеног значаја

Воде: волонтери и библиотекари

 

8.  И они су део нас

- Радионица пријатељства -

1. Књижевна радионица за слепа и слабовида лица

Облик рада: едукативан

Тип рада: Отворен

Узраст:  Без ограничења

Континуитет: Једном месечно – уколико интересовање буде веће повећава се и број радионица.

Трајање: 60 min

Воде: библиотекари и деца победници на такмичењима у рецитовању

2. Гостовање деце са инвалидитетом

3. Инклузивни програми

Пројекат у коме би ромска деца са тешкоћама у учењу, добила свог другара/ицу – ментора који би им пружао помоћ при учењу и савладавању наставног градива.

Циљ: неговање толеранције, упознавање, дружење, остваривање основних елемената цивилног друштва.

 

АКТИВНОСТИ:

1.Пријем ђака првака и њихово учлањење у Библиотеку

2. Недеља детета у октобру обележиће дружење и активности деце свих школа у граду у сарадњи са Друштвом пријатеља деце нашег града.

3. Свети Сава, Дан и Слава библиотеке - 27. јануар. Свечана додела награда најбољим читаоцима Дечијег одељења.  

4. 2.април, Светски дан дечије књиге

5. 22. април, Светски дан плантете земље – литерарни конкурс „Напиши песму о нашој планети“

6. 23. април – Светски дан књиге . Бесплатан упис у Библиотеку. Библиотекари гости познати јавни радници.

7. 21. мај, Светски  дан за културну разноликост. Јавни ликовни конкурс за децу до 14 година.

8. 21. јун, Светски дан музике - концерт Музичке школе „Стеван Мокрањац“ у Библиотеци.

9. У сарадњи са основним школама саставиће се  листа књига које се препоручују деци за читање преко летњег распуста.

10. На крају школске године наградиће се сви чланови Библиотеке  који су добили Вукову диплому, бесплатним чланским картама на Одељењу за одрасле, за наредну школску годину.

  Конкурси:

 - литерарни

 - ликовни

 1. Завичајна збирка                                                                   

У Завичајном одељењу које води руководилац одељења, библиотекарка саветница Татјана Живковић. У овом одељењу се планира наставак рада на прикупљању завичајне грађе путем поклона, куповине и размене, као пружању услуга ученицима, студентима, истраживачима и научним радницима из свих области завичајне историје, науке и културе. Поред појединаца планира се помоћ градским школама и другим установама за припрему пригодних изложби и израде монографија. Планира се стручна помоћ завичајним одељењима општинских библиотека на пољу дигитализације, осмишљавању пројеката и осталих стручних послова.

Поводом Дана Библиотеке 27. јануара 2016. године планира се отварање изложбе са пратећим каталогом под називом Национално и културно благо Народне библиотеке Илија М. Петровић у Пожаревцу – фонд старе и ретке књиге. Ауторке изложбе и каталога су Беба Станковић и Татјана Живковић.

            Наставља се унос у COBISS свих нових публикација, упоредо са уносом старог фонда и некњижне грађе. Планира се наставак рада на библиографији и  дигитализацији књига и периодике из завичајне збирке. У складу са тим, планира се наставак скенирања и дигитализације локалног листа „Речи народа“. С обзиром на то, да је Библиотека једина установа у граду која чува сва годишта овог листа, почевши од 1945. године до данас,  дигитализација би омогућила његову трајну заштиту и широку доступност.

            Као члан Комисије за упис у електронски каталог културних добара руководилац Завичајног одељења ће наставити рад на уносу старих и ретких књига од великог и изузетног значаја у Регистар и попису и библиографском опису старих и ретких књига на подручју матичне Библиотеке.

            Руководилац Завичајног одељења ће наставити да присуствује састанцима Комисије за завичајне збирке у оквиру БДС ради размене искустава и праћења новина у струци.

            Планира се припрема за штампу,  коректура и лектура награђене драме на седмом Конкурсу „Слободан Стојановић“. Руководилац Завичајног одељења планира учешће на 20. Сусретима библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића у Инђији.

            У складу са захтевима корисника предвиђен је наставак међубиблиотечке позајмице, као посебне услуге Библиотеке, која укључује како позајмицу књига, тако и скенирање чланака и резање и слање CD-a са снимљеном грађом.

            У 2016. години наставља се сарадња са завичајним ауторима и представљање њихових књига у Библиотеци. Планира се наставак сарадње са градским медијима у виду давања редовних прилога за радио и ТВ емисије о свим културним догађајима у Библиотеци као и писање прилога за сајт Библиотеке и за локалне листове и новине.

 1. Одељење периодике

Одељење периодике је формирано 2010. године. На њему се обрађују, чувају и дају на коришћење серијске публикације: часописи, новине, билтени, годишњаци, алманаси, календари, летописи, зборници.  Фонд овог одељења састоји се од 516 наслова часописа и новина, од којих је 151 наслов часописа и новина који су излазили до 1941. године (укупно 720 годишта), 180 наслова часописа и новина завичајне периодике која се налази у склопу Завичајног одељења (укупно 1064 годишта).  Библиотека има 696 наслова периодике.

На Одељењу периодике у 2016. години у плану су следеће активности: наставак обраде фонда Одељења периодике; наставак рада на изради каталога на наслов периодичних публикација; наставак рада на каталогу по смештају периодике (периодика је обрађена у електронској бази Cobiss и смештена је по нумерус куренсу или текућем броју); у плану је претплата на 42 наслова часописа (стручних и забавних) и 8 наслова новина; наставиће се са аналитичком обрадом изабраних наслова часописа (Реч народа); извршиће се дигитализација завичајне периодике и наслова, старе и ретке периодике (Реч и слика: 1926, Књижничар: 1952-1958, Час:1885); приређивање изложби старе и ретке периодике (Реч и слика)  и изложби изабраних чланака из часописа и новина на паноу у Читаоници периодике; израда нових плаката којима ће се популариозовати делатност овог одељења; обрада завичајне периодике која се налази у Завичајном одељењу; стручно усавршавање везано за сегменат у библиотекарству који се односи на периодичне публикације; успостављање сарадње са другим библиотекама, односно њиховим одељењима перодике и остваривање међубиблиотечке позајмице; откуп старе и ретке периодике од грађана.

Отварање Интернет радионице за децу у сарадњи са Дечијим одељењем и обрада периодике која се налази на Завичајном одељењу као и формирање насловног каталога Завичајне периодике.       

 1. Одељења за младе у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац

 

Полазећи од интересовања и потреба младих у савременом друштву, а на основу искустава савремених библиотека у свету наметнула се идеја о формирању посебног Одељења за младе у Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ у Пожаревцу. Према IFLA-ним (Међународна асоцијација библиотека и библиотечких удружења) Смерницама за библиотечке услуге за младе постојање посебне омладинске библиотеке намењене адолесцентима подразумева простор прилагођен њиховом узрасту.  Користи су вишеструке - поред општеобразовне, културне,  педагошке, као и мисије подстицања и популаризације креативне и стваралачке културе младих, социјална сврха ових одељења је евидентна – истицање вредности цивилног друштва, стварање одговорнијих појединаца и активних чланова друштва.

Основа за овакав пројекат су два модела савремене библиотеке као организационо програмске институције:

 • традиционални модел, заснован на концепту библиотечке делатности као институционализованог система позајмљивања библиотечке грађе
 • модеран у коме је интензивирано коришћење савремених средстава комуникације и информације, што библиотеку доводи у позицију модерног културног и медијског центра, тзв. „библиотеке без зидова“

Формирањем Одељења за младе омогућило би се адекватно место за интелектуални, креативни и социјални развој младих.

Анализом урађене анкете као и кроз непосредни разговор са корисницима, те на основу објективних услова и средстава са којима Библиотека располаже, утврђено је да формирање и развој једног оваквог одељења захтева више фаза и паралелних пројеката.

Услови за оснивање одељења

 • за издвојен простор на улазу у Библиотеку, треба обезбедити све материјално-техничке услове за самостални рад
 • активности Одељења, програм и начин рада, упис, чланарина, радно време, посебно су утврђени кроз пројекат а у складу су са Законом о библиотечкој делатности, Статутом и Правилником Библиотеке.
 • одговарајући кадар: неопходан је стручни радник који ће поред познавања фонда као и адекватног знања и способности за пружање информација, да буде заговорник интереса младих, способан да прихвати и уводи неопходне промене у раду у складу са потребама оних са којима ради;  волонтирање вршњака. Акценат треба ставити на развијање сарадње са НВО и удружењима сличног профила.
 • Програм рада и активности Одељења

(нацрт, подложан променама и допунама)

 • формирање посебног фонда за Одељење (поред књижне грађе, акценат ставити на аудио-видео грађу)
 • библиотечко-информациона делатност са корисницима
 • културно-образовне активности: играонице, курсеви, радионице, трибине, предавања, представљање књига и часописа
 • формирање различитих врста клубова: Информатички клуб, Клуб младих писаца, Еколошки клуб...
 1. Одељење у Костолцу

Одељење Библиотеке ће наставити са својим активностима у складу са материјалним и просторним могућностима. Планира се већа набавка књига, у  односу на претходну годину, како би се у што већој мери задовољили библиотечки стандарди.

Наставља се са одржавањем креативних радионица: ликовне, музичке, рецитаторске, драмске, ''Читамо вам причу'', као и шаховске. С обзиром на број запослених очекује се знатна помоћ волонтера јер су се радионице показале као кључни фактор у порасту интересовања деце за библиотеку.

            Оно што је неопходно урадити, јесте сређивање стручног одељења, које је истовремено и канцеларија руководиоца Одељења. Полице на којима се налази стручни фонд су заправо уграђени ормани који својим димензијама не одговарају стандардима, а који су постављени још 1971. године. Време је учинило своје и ти ормани су се готово распали и представљају опасност како за кориснике Одељења тако и за запослене. Неопходна је њихова замена стандардним полицама. То би захтевало и кречење просторије, као и замену подних облога, јер су ормани фиксирани за зид и кречено је само оно што је било доступно, а подне облоге су постављене око ормана и не покривају цео под. Замена полица у тој просторији је у складу са Законом о безбедности на раду.

          Организација културних активности ће зависити од материјалне ситуације, али се надамо да ћемо успети да одржимо 6 културних догађаја.            

Наставиће се обрада књижног фонда у Cobiss-у.             

 1. Безбедност и здравље на раду за период 2015 - 2016. годину

Донети допуну Акта о процени ризика, који ће се односити на Одељење у Костолцу. Неопходно је на свакодневно праћење процењених ризика из Акта, као и перманентно праћење процеса рада у циљу уочавања, евидентирања, доношења и спровођења мера ради спречавања повреда или нарушавања здравља запослених, као и корисника Библиотеке.

 • Покренути поступак и процедуру за увођење и сартификацију стандарда и то:

ISO 9000 из области менаџмента квалитета, ISO 14000 менаџмента заштитте животне средине, као и стандарда  ISO 18000 OHSAS из области менаџмента безбедности и здравља на раду. У плану је:

 • разрада система противпожарне заштите, израда новог плана евакуације и ревизија Правилника из области ППЗ;
 • наставити обуку лица за безбедност кроз семинаре из области безбедности и здравља на раду;
 • упутити лице за БЗР на обуку за ППЗ;
 • упутити лице за БЗР на обуку за заштиту животне средине ради обједињења послова Безбедности и здравља на раду, противпожарне заштите и заштите животне средине;
 • обучити  преостале раднике који нису прошли обуку за пружање прве помоћи  (није обавезујуће)
 • микробиолошко испитивање  - (присуство бактерија, гљивица, вируса и сл.);
 • даља едукација запослених из области безбедности и здравља на раду;
 • организовати  предавања из области психологије рада – рад са корисницима
 • обавити неки вид антистрес програма за радницике;
 • испитивање отпора уземљења електро инсталације;
 • испитивање и мерење услова радне средине у пожаревачкој Библиотеци (осветљење и микроклима);
 • испитивање и мерење услова радне средине Одељења у Костолцу  (осветљење и микроклима);
 • набавка ЛСЗ;
 • набавка опреме за пружање прве помоћи;
 • испитивање громобранске инсталације;
 • упућивање на полагање стручног испита лица одређеног за БЗР;
 1. Остваривање матичних функција

Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац обавља и дужност матичне библиотеке Браничевског округа. Народна библиотека Србије обавља матичне функције за све библиотеке на територији Републике Србије. Обављање матичних функција и мрежа матичних библиотека Републике Србије утврђује се решењем о одређивању библиотека које обављају матичне функције, које на предлог Народне библиотеке Србије, доноси министар надлежан за културу – као поверени посао.

Почетком 1995. године Народна библиотека у Пожаревцу проглашена је централном библиотеком за општине: Смедерево, Петровац, Велико Градиште, Кучево и Жагубицу. Библиотека је 1961. год. проглашена матичном за Општину Пожаревац, а од 1974. године регионалном. Одељење у Костолцу које је радило у склопу радничког универзитета Костолац, припојено је Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац 1978. год.

Решењем министра културе Србије од 11.7.1994. године Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац одређена је да обавља матичне функције на подручју Браничевског округа. Постала је део мреже матичних библиотека Србије у обавези је да о свом раду извештава Одељење за развој библиотечког система – Матично одељење Народне библиотеке Србије и Министарство културе Републике Србије.

Матичне функције у библиотечко-информационој делатности јасно су дефинисане Законом о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/2011).  Матичне функције Библиотеке обухватају: учешће у свеукупном развоју библиотечко-информационе делатности у Републици Србији; учешће у изградњи јединствене националне мреже библиотека; учешће у изградњи јединственог националног библиографско-информационог система; вођење регистара библиотека за подручје матичних библиотека и других евалуационих евиденција; пружање стручне помоћи и инструкторски рад са запосленима у библиотекама; надзор над стручним радом библиотека;  старање о сталном стручном усавршавању библиотечко-информационих стручњака; праћење стања и проучавање потреба и услова рада у библиотекама; предлагање мера за унапређење рада и развој библиотека; учешће у изради предлога дугорочне стратегије развоја библиотека, краткорочних програма и пројеката.

Од 2009. године, је на препоруку Народне библиотеке Србије и одлуком директорке Бебе Станковић, су у матичној служби Библиотеке распоређене библиотекарке, Вера Зарић Митровић, руководилац одељења  и Татјана Јовановић Негоицић, стручна радница одељења.

Јавне библиотеке Браничевског округа у Великом Градишту, Голупцу, Малом Црнићу, Петровцу, Жабарима, Кучеву и Жагубици потпадају  под матичност Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац. Уписане су у Регистар библиотека, осим библиотеке у Жагубици, чији је поступак осамостаљивања  споран, јер је и Библиотека у склопу Центра за културу Кучево. Постојећи стални проблем Библиотеке у Жагубици је њено осамостаљивање, као установе културе. Евидентан је нестручан рад у овој установи, као и општа незаинтересованост за било који облик сарадње у циљу побољшања библиотечко-информационе делатности те Библиотеке. Матична служба ће се у току 2016. године максимално ангажовати да реши проблеме везане за поменуту установу културе, зашта јој је неопходна помоћ оснивача као и лица задуженог за рад са установама културе из Већа Града Пожаревца. Такође ће се конусултовати надлежне особе Матичне службе Народне библиотеке Србије како би се  пословање Библиотеке у Жагубици ускладило са  законом.

            Осим јавних библиотека (8) и Одељења у Костолцу (1) под матичност Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац спадају и библиотеке средњих (11) и основних школа (34) Браничевског округа. Матичност се односи на укупно 54 библиотеке. У библиотекама школа запослен је углавном један, или два библиотечка радника. Библиотеке средњих школа показују извесну заинтересованост за сарадњу и стручно усавршавање, као и неколицина библиотекара основних школа. Приметно је да се не сагледава прави значај библиотечко-информационих услуга за школску средину. Неопходно је веће ангажовање библиотекара ових библиотека на анимацији деце око коришћења библиотечких фондова школе. Ненаменски се троше средства намењена за куповину књига школских библиотека. Библиотекари школсих библиотека су лица која не остварују пуни фонд часова, и нису обучена за послове библиотечко-информационе струке.

            Свим библиотекама се почетком године доставља Анкетни упитник о пословању у претходној години. Библиотеке су у обавези да га испуне и прикупљени подаци достављају се матичној служби Народне библиотеке Србије.  На тај  начин прати се стање на терену - колики је прираштај књига у одређеној библиотеци за протеклу годину, колики је обрт фонда у односу на број становника, колико је уписаних корисника. Прати се рад свих одељења библиотека и услови у којима оне раде и има се  увид у финансијска средства која се одвајају за потребе ових установе од стране њихових оснивача. И у 2016. години наставља се анкетирање, о пословању  библиотека Браничевског округа, за МБС базу података. Због непотпуних података показала се потреба  да уз анкетни упитник буде приложено и ближе упутство како се он попуњава. Узрок овоме су, највероватније сталне кардовске промене у библиотекама. Нови библиотекари се први пут сусрећу са ови упитницима, и углавном не дају тачне и прецизне податке, већ преписују прошлогодишње.

            У плану матичне службе за 2016. годину је и упис у регистар библиотека и библиотеке Пожаревачког архива, који има већ завидну збирку монографских публикација као и новоформиране библиотеке Виминацијума.

            Јавне тј. народне библиотеке у обавези су да доставе матичној библиотеци план рада и извештај о раду, обавештења о изменама у пословању. Када је  у питању именовање директора народних библиотека које потпадају под матичност Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац у случају промене руководиоца установе директор/ка матичне библиотеке даје сагласност на разрешење претходног директора и именује будућег на основу захтева СО одређене опиштине.

            Матична бибиотека је у обавези да Министарству културе републике Србије, матичној служби Народне библиотеке Србије доставља тромесечне извештаје о раду. На годишњем плану у обавези је да достави план и програм рада за предстојећу годину и извештај о раду за протеклу календарску годину.

            Такође је у обавези да прати упутства која јој стижу од стране Министарства за културу Републике Србије и Народне библиотеке Србије. Новодонети закони, правилници и упутства који се односе на струку морају  се доследно спроводити и примењивати.

Матична служба стара се о редовном едуковању и усавршавању како радника матичне библиотеке тако и свих стручних радника библиотека под њеном надлежношћу. Водиће се рачуна, као и до сада, о томе да сви радници имају положен стручни испит у складу са Законом о библиотечко-информационој делатности и да се врши стручно обучавање кандидата пре него што бивају упућени на струне семинаре у Народну библиотеку Србије.

            Једна од значајних улога матичне службе јесте  стручна саветодавна улога.  Питања и проблеми се решавају у складу са могућностима и врло често уз консултације са стручним радницима матичне службе Народне библиотеке Србије. Са том праксом наставља се и у 2016. години.

            Из искуства стеченог радом на терену непрестано се указује потреба, за тим да Матична служба организује у оквиру својих делатности стручне састанке библиотекара Браничевског округа на којима треба разматрати актуелна питања из области струке. Обавезан стручни надзор над пословањем библиотека обавља матична библиотека на сваких две године. Надзор ће у 2016. години обухватати школске библиотеке у Браничевском округу.

            Библиотека је и чланица БДС. Браничевски округ чини једну од Подружница овог професионалног удружења. Директорка, Беба Станковић је подпредседница Друштва библиотекара Србије. Виша дипломирана библиотекарка Вера Зарић Митровић је председница Подружнице библиотекара Браничевском и Подунавског региона. У 2016. години наставиће се активност Подружнице и присуствовање свим семинарима и предавањима БДС-а, као и састанцима бројних секција и комисија овог друштва, од којих је за матичну службу најзнајачјнија Секција матичних библиотека Републике Србије.

II

            Остваривање Програма рада у значајној мери непосредно ће зависити од обезбеђивања планираних финансијских средстава. Обим потребних средстава и њихова намена предочавају се Финансијским планом Библиотке за 2016. годину. Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац је као и све установе културе буџетска установа и финансира се највећим делом средстава из буџета града оснивача. И у 2016. години као и у претходним, Библиотека ће аплицирати код Министарства културе и информисања на конкурсима, ради обезбеђивања средстава за одређене пројекте, везане за културу тј. библиотечко-информациону делатност.  Библиотека је остварила и  сарадњу са Агенцијом за истраживање и развој, ради обезбеђивања информација о могућности учествовања на конкурсима европских донаторских фондова.

                                                                                                            Директорка

31.08.2015. год.

                                                                                                            Беба Станковић

 

 1. АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА ТЕКУЋЕ ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ

      1. ГОДИШЊИ ПЛАН КАДРОВА

У Народној библиотеци „Илија М. Петровић“ Пожаревац (у чији састав улази и Одељење у Костолцу) укупно је запослено 23 радника од тог броја 19 стручних библиотечких радника заједно са директорком; 1 књиговезац; шеф рачуноводства; 2 помоћне раднице. (Погледати табелу – Кадровска структура)

Табела – Кадровска структура у 2016. години

Ред. бр.

 

Име и презиме

Радно место/послови

Степен стручне спреме

Стручно звање

Коефицијент

Увећање коефици-јента

Стаж

1.

Беба Станковић

Директорка

всс

Виши дипломирани библиотекар

23.20

24.97

18

 2.

Татјана Живковић

Руководилац Одељења Завичајне збирке

всс

Дипломирани

библиотекар саветник

22.40

23.57

27

3.

Бранка Пражић

Руковод. Одељења у Костолцу

всс-мр

Виши

дипломирани библиотекар

18.70

19.87

22

4.

Вера Зарић-Митровић

Руководилац Матичне службе

всс

Виши дипломирани  библиотекар

18.70

19.87

21

5.

Катарина Бели

Руководилац Службе каталошке обраде библ. материјала

всс

Дипломирани

библиотекар

18.70

19.87

18

6.

Рената Минић

Руководилац Одељења периодике

всс-мас

Виши дипломирани

библиотекар

22.40

23.57

16

7.

Татјана Јовановић Негоицић

Руководилац службе набавке библиотечког материјала

всс

Дипломирани библиотекар

18.70

19.87

9

8.

Славица Вучинић

Рад на Деч. одељ.

виша

Виши књижничар

13.30

13.30

33

9.

Миланка Стокић

Рад на Струч. одељ.

вис. струк.

Виши

Књижничар

13.30

13.30

19

10.

Александра Миленковић

Рад на Деч. одељ.

виша

Виши књижничар

13.20

13.20

23

11.

Оливер Стокић

Референт Одељења за јавне набавке и правне послове

всс

Дипломирани библиотекар

17.30

18.47

13

12.

Јасмина Степановић

Рад на Позајмном одељењу

вис. струк.

Виши књижничар

13.20

13.20

21

13.

Драгана Глишић Живановић

Рад на Позајмном одељењу

Вис. струк.

Виши књижничар

13.20

13.20

8

14.

Невена Вуксановић

Рад на Поз. одељењу

Вис. струк.

Виши

Књижничар

13.20

13.20

11

15.

Биљана Гајић

Рад на Поз. одељењу

Вис. струк

Виши

Књижничар

13.20

13.20

26

16.

Ирена Марковић

Рад на Позајмном одељењу

ссс

Самостални књижничар

11.10

11.10

31

17.

Марија Миловановић

Рад на Позајмном одељењу

ссс

Књижничар

11.10

11.10

18

18.

Марија Ранђеловић

Референт економско-рачуноводствених послова

виша

Рачуноводствени послови

13.20

14.37

10

19.

Бранислав Станојевић

Књиговезац

кв

Књиговезац

9.60

9.60

36

20.

Биљана Делетић

Радница на одржавању хигијене

нижа

Пом. радница

7.00

7.00

8

21.

Снежана Павловић

Радница на одржавању хигијене

нижа

Пом. радница

7.00

7.00

15

22.

Марија Станчић

Радница на одржавању хигијене

нижа

Пом. радница

7.00

7.00

8

23.

Анка Крстић

Рад у Одељењу обраде (на одређено време – замена раднице до повртатка са породиљског боловања)

всс

Дипломирани библиотекар информатичар

17.30

17.30

00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законом о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/2009) и Законом о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС, бр. 52/2011), Стандардима за јавне библиотеке у Републици Србији (Библиотекар, 1-4/2010), као и Статутом Библиотеке и Правилником о унутрашњој систематизацији радних места и послова Народне библиотеке „Илија М. Петровић“ Пожаревац, регулишу се број и структура запослених. Коефицијенти за обрачун плате доносе се на основу Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09), Закона о делатностима од општег интереса у области културе („Сл. глсник РС“, бр. 49/92), Закона о јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 42/91; 71/94; 79/05), Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату запослених у јавним службама („Сл. гласник РС“, бр. 44/01; 30/02; 34/02; 69/02; 78/02; 05/05; 60/07; 54/08).

 

           

План кадрова и квалификациона структура запослених (приказана је у  Табели).

Табела – План кадрова и квалификационе стурктуре запослених на дан 30.06.2015. године

Ред.

бр.

Послови

                                  

Број запослениих

 

 

 

 

 

 

 

Планирано

Стварно

Стање на дан

30.06.2015

Недостатак

Вишак

Стручна

спрема/

коефицијент

Укупан

број

коефицијената

Године

стажа

1.

Беба Станковић

 

23

 

 

всс, 23.20

24.97

17

2.

Татјана Живковић

 

 

 

 

всс,

22.40

23.57

26

3.

Бранка Пражић

 

 

 

 

всс-мр,18.70

19.87

21

4.

Вера Зарић-Митровић

 

 

 

 

всс,18.70

19.87

20

5.

Катарина Бели

 

 

 

 

всс, 18.70

19.87

17

6

Рената Минић

 

 

 

 

всс-мас, 18.70

19.87

15

7.

Татјана Јовановић Негоицић

 

 

 

 

всс,

17.30

18.47

8

8.

Славица Вучинић

 

 

 

 

виша, 13.30

13.30

32

9.

Миланка Стокић

 

 

 

 

вис. струк., 13.20

13.30

18

10.

Александра Миленковић

 

 

 

 

виша, 13.20

13.20

22

11.

Оливер Стокић

 

 

 

 

всс, 17.30

18.47

12

12.

Јасмина Степановић

 

 

 

 

вис. струк., 13.20

13.20

20

13.

Дргана Глишић Живановић

 

 

 

 

вис. струк., 13.20

13.20

7

14.

Невена Вуксановић

 

 

 

 

вис. струк., 13.20

13.62

10

15.

Биљана Гајић

 

 

 

 

вис. струк., 13.20

13.20

25

16.

Првослав Миладиновић

 

 

 

 

ССС, 11.10

11.10

40

17.

Ирена Марковић

 

 

 

 

ССС, 11.10

11.10

30

18.

Марија Миловановић

 

 

 

 

ССС, 11.10

11.10

17

19.

Марија Ранђеловић

 

 

 

 

виша, 13.20

14.37

9

20.

Бранислав Станојевић

 

 

 

 

КВ 9.60

9.60

35

21.

Биљана Делетић

 

 

 

 

нижа, 7.00

7.00

7

22.

Снежана Павловић

 

 

 

 

нижа, 7.00

7.00

14

23.

Марија Станчић

 

 

 

 

нижа,

7.00

7.00

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Начин решавања вишкова и мањкова запослених: Радна места у Библиотеци попуњавају се одласком радника који су стекли законски услов за одлазак у пензију. Међутим, због обима послова постоји потреба за запослењем једног радника са високом стручном српемом за обављање библотечких послова, и једног радника-благајника (организатора материјално-техничких послова), по сугестији буџетског инспектора приликом редовне контроле у Библиотеци. Шефица рачуноводства која тренутно обавља те послове, не би смела по Закону о финансијском пословању исте да спроводи због немогућности организовања адекватне конторле-сукоб интереса.

           

 

Право на јубиларну награду у 2016. години испуњава 1 радник: са навршених 10 година радног стажа, Марија Ранђеловић.

 

 

Табела – Број запослених који стичу право на јубиларну награду у 2016. години

 

 

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА

Број запослених

1.

За 10 година

1

2.

За 20 година

 

3.

За 30 година

 

4.

За 35 година

 

                                      Укупно    1

Број радника који користи право на накнаду трошкова превоза на посао и са посла – Укупан број радника је 12. Маркицу користи 1 радник, готовину 11 радника.

Један радник (маркица) користи за 3. зону; 2 радник (исплата готовине) користе 3. зону; девет радника (исплата готовине) користи градски превоз. Пропис којим је регулисано ово право у установи је: Правилник о накнади трошкова за долазак на посао и одлазак са посла и за службена путовања у земљи и иностранству, бр. 169/08., донетог на основу чл. 118, тач. 1, 2, 3 и 4 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05 и 61/05), чл. 27. Посебног колективног уговора за запослене у установама културе чији је оснивач Република и чл. 24. Појединачног колективног уговора за запослене у Народној библиотеци „Илија М.Петровић“ Пожаревац.

 

Табела- Превоз на посао и са посла

 

 

Новац у готовом

Зона

Број радника

3.

2

1.

8

 

 

 

 

Укупно

10

 

 

Потребе, начин и динамика образовања и стручног усавршавања постојећих и будућих кадрова – Образовање и стручно усавршавање запослених врши се према Закону о култури („Сл. гласник РС“ 72/2009) и Закону о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС 52/2011). Сви радници дужни су да имају положен стручни испит из области библиотечко-информационе делатности. Садашњи стручни радници испуњавају овај услов. Библиотечки кадар ради у COBISS компјутерском програму намењеном искључиво библиотекама. Зар рад у овом програму стичу се лиценце у Народној библиотеци Србије после стручног усавршавања, и испуњавања услова кроз проверу знања тих радника попуњавањем тесне базе овог програма. Лиценцу за рад у овој бази за сада има 7 радника. Због обимности посла обучени су за унос података у сегменту инвентара и радници позајмних одељења. Библиотека је овој бази да користи и сегмент позајмице, задуживања и раздуживања, вођења статистике итд.

Запослени стручни радници чланови су Библиотекарског друштва Србије, асоцијације библиотекара која прати сва нова научна и стручна достигнућа у оквиру ове научне дисциплине, чланови су бројних секција и комисија у оквиру овог значајног удружења. Из тих разлога у обавези су да присуствују састанцима секција и удружења у тренутку њиховог организовања, што захтева одређена материјална средства.

Сваки стручни радник у обавези је да годишње има минимум од 6 сати стручног усавршавања.

Народна библиотека Србије има веома разноврсну образовну понуду за библиотекаре кроз различите теме које се обрађују. Ти семинари су акредитовани и учешће на њима је битно због неопходног стицања виших звања у библиотекарству и напредовања у струци.

С обзиром на то да је Народна библиотека „Илија М. Петровић“ Пожаревац, матична библиотека Браничевског округа, очекују се и семинари везани за библиотекаре како јавних тако и школских библиотека ради њихове даље стручне обуке, помоћи и разрешења бројних проблема који се буду јављали у току пословања.

Стручни часописи на које установа у 2016. години планира да се претплати су: Библиотекар, Панчевачко читалиште, Србија – национална ревија, Витез, Правни саветник, Настава и васпитање, НИП-образовни информатор, Службени гласник РС, Национална географија, Политикин забавник, Илустрована политика, Време, НИН, Вива. Новине: Блиц, Реч народа, Данас, Вечерње новости, Политика, Спортски журнал

 

 1. ПЛАН ПОТРЕБА ЗА МАТЕРИЈАЛНИМ РЕСУРСИМА

За обављање редовне делатности Библиотека има следеће потребе од (основног и помоћног) материјала:

 • За енгергијом: користи се електрична енергија и топлотна енергија – потребна је замена контролне табле осигурача, сијалица, прекидача, утичница и поправка непланираних електричних хаварија и плаћање редовног месечног износа за парно грејање као и  интервенције на тим грејним телима; сервисирање клима уређаја. Двомесечна провера противпожарних апарата и замена дотрајалих.
 • Комуналне услуге – плаћање воде и смећа, поправке водоводне и канализационе мреже, замена славина, отпушавање канализације, санитарија, и свих других непланираних кварова.
 • Осигурањем – плаћање осигурања основним средствима по полиси и животно осигурање радника и службеног возила.
 • Библиотека такође има потребе и за другим услугама: одржавање компјутерског система и програма, стручне, репрезентација, угоститељске услуге, услуге штампања, усллуге информисања и претплате на дневне, недељне и месечне периодичне публикације.
 • Простор који библиотека користи износи 1.040 m2, што је далеко мање од простора предвиђеног Стандардима, који треба да има Библиотека. За број становника од 60.000 до 100.000, простор библиотеке треба да захвата квадратуру од 1.860 m2 до 3.100m2. У ту сврху неопходно је просторно проширење, а то би се решило исељавањем Министарства за ванредне ситуације и канцеларија Градске комуналне инспекције, као и интезивирањем адаптације подрумског простора.

 

Табела – План текућег одржавања простора и опреме у 2015. години

 

Ред. бр.

Назив основног средства

Опис/начин одржавања

Календарски месец одржавања

1.

Објекат: електр. инсталације

замена контролне табле са осигурачима

током целе године

2.

ППЗ

апарата за гашење пожара

на 2 месеца

3.

Водовод и канализација

замена и поправке

током целе године

4.

Столарски радови

полице, столарија

по потреби

5.

Одржавање компјутерске мреже

редовно сервисирање и поправке

током целе године

6.

Службено возило

поправке

по потреби

7.

Службене просторије

кречење, одржавање подова

по потреби

8.

Намештај

поправке

по потреби

9.

Електро и рачунарска опрема

замена делова

по потреби

10.

Грејање, хлађење

замена вентила, грејних тела; сервисирање клима уређаја

по потреби

11.

Проширење простора

наставак радова на адаптацији подрумског простора за потребе библиотеке

током целе године (у зависности од брзине обављана радова условљене материјалним средствима)

 

 

 

 

 

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (капиталног одржавања, набавке опреме и  нематеријалне имовине)

 1. Библиотека као установа културе нема инвестиције већ адаптацију и санацију

постојећег подрумског простора. Постоји Решење и одобрење за извршење радова Градске управе по фазама. До сада је урађена пројектна документација, земљани радови, бетонско армирачки, изолаторски радови и радови на водоводу и канализацији.

            Остаје да се ураде зидарски радови по главном пројекту, столарски, керамичарски, поднополагачки, браварски, молерско-фасадерски радови као и електро инсталација, противпожарна опрема, климатизација и машинске инсталације.

            Међутим, с обзиром на то да је пројектна документација урађена још 2000-те године, а да је у међувремену дошло до битних промена у ценама свих грађевинско-архитектонских радова, неопходне су ревизија и прилагођавање финансијских позиција постојећем стању.

        

ПРОГРАМСКЕ/ПРОЈЕКТНЕ АКТИВНОСТИ

 1. Постоји главни пројекат за адаптацију и санацију подрумског дела који се налази у Одељењу за урбанизам и комуналне и имовинско-правне послове, на основу чега је издато Решење о одобрењу за извођење радова.
 2. АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈУ СРЕДСТВА НА ТРЖИШТУ

У складу са законом Библиотека није правно лице које обавља тржишну делатност, па сходно томе не остварује приходе на тржишту.